Logo

โรงพยาบาลเวชธานี

เขตบางกะปิ ,กรุงเทพมหานคร

1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. +66(0)2-7340000
Fax. +66(0)2-7340044
Email. [email protected][email protected][email protected]
Website. http://www.vejthani.com/

โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์

มโนรมย์ ,ชัยนาท

164 ม.3 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17110
Tel. 036491005

โรงพยาบาลชัยนาท

ชัยนาท

199 หมู่ 5 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ อินทร์บุรี ชัยนาท 17000
Tel. 056411055

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เมืองชัยนาท ,ชัยนาท

199 พหลโยธิน บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
Tel. 0-5641-1055
Fax. 056-411076
Email. [email protected]
Website. http://www.chainathospital.org/

โรงพยาบาลชัยภูมิ

เมืองชัยนาท ,ชัยนาท

12 หมู่ 1 บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 36000
Tel. 044-811005
Website. http://cph.moph.go.th/

โรงพยาบาลมโนรมย์

มโนรมย์ ,ชัยนาท

196 หมู่ 6 ตำบล หางน้ำสาคร อำเภอ มโนรมย์ ชัยนาท 17170
Tel. 056431376

โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

เมืองชัยนาท ,ชัยนาท

170 หมู่ 4 ชัยนาท-สุพรรณบุรี บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
Tel. 0-5641-3017-8, 0-5642-1586-8
Fax. 0-5641-3019

โรงพยาบาลวัดสิงห์

วัดสิงห์ ,ชัยนาท

16 จวนวิไล วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
Tel. 056-461-344
Fax. 056-461-248
Website. http://watsinghospital.com/index.php

โรงพยาบาลสรรคบุรี

สรรคบุรี ,ชัยนาท

108 หมู่ 8 ชัยยนาท-สุพรรณบุรี แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140
Tel. 0-5648-1016, 0-5648-1700-3, 0-5642-4151, 0-5642-4064, 0-5648-2426-7
Fax. 056481700
Website. http://www.sankhaburi.com/

FIND HOSPITAL : By MAP   SEARCH  or   CATEGORY   |   PROMOTION   |  ARTICLE
  • Google +
  • Twitter
  • Facebook